Origen : fundamente ale spaţiului filosofic european (comentariul corpusului bilingv adnotat al interpretării origeniene la Hexateuh)

Proiect finanțat printr-un grant CNCSIS, tip IDEI (nr. 2029, nr. contract 895/2009).

Proiectul a primit finanţare în urma sesiunii de concurs din 2008. Datorită restricţiilor financiare, care au obligat la diminuarea sumelor de susţinere a cercetării, activităţile şi rezultatele menţionate în contractul încheiat la începutul anului 2009 au fost modificate. Astfel, în continuare se va prezenta proiectul acceptat la finanţare (2008) şi contractat la începutul anului 2009, dar şi situaţia acestuia în urma scăderii fondurilor de cercetare (2009 şi 2010).

1. Prezentarea proiectului

Echipa de cercetare intenţionează să realizeze, între anii 2009-2011, prima exegeză a corpusului origenian la Hexateuh care să plece de la totalitatea interpretărilor origeniene păstrate până astăzi. Interpretarea origeniană la Hexateuh diferă prin conţinut, scop, public, în urma experienţei filologice acumulate în Alexandria elenistică: ea cuprinde comentarii, omilii şi scolii (adnotări). Comentariile (gr. tomoi, lat. commentaria) îşi propun redactarea unei exegeze savante, minuţioase, în tradiţia şcolii gramaticale şi filosofice alexandrine, într-un stil doct, acuzat uneori de inflexiuni baroce, exegeză destinată unui public elevat, educat, care poate percepe miza filosofică a textului. Omiliile (gr. homiliai, lat. homiliae) presupun un public mai larg, de aici şi caracterul „popular” al lor: ele îşi asumă ca scop edificarea cititorului şi mai puţin instruirea lui. Scoliile (gr. scholia, lat. adnotationes) practică laconic explicaţia erudită, în descendenţa scoliei clasice, literare sau filosofice. Redactat în prima jumătate a secolului al treilea, acest corpus se constituie în prima tratare sistematică a scrierilor revelate din aria creştină, tratare ce utilizează instrumentarul filosofic şi filologic al Antichităţii Târzii. Nu numai primordialitatea cronologică este importantă aici: Origen a trăit şi scris într-o perioadă de efervescenţă filosofică, fiind marcat de neoplatonism, de reevaluarea alexandrină a aristotelismului, dar şi de doctrinele logice şi etice ale stoicismului. Caracterul fragmentar al surselor filosofice din secolele I – III p. Chr. îl transformă pe Origen într-o sursă privilegiată pentru doctrine filosofice altfel neatestate (v., e.g., studiile lui John Rist şi Louis Roberts, ce recuperează doctrine logice stoice din scrierile origeniene, în lipsa oricăror alte menţiuni despre acestea în restul bibliografiei antice).

Tocmai apartenenţa la acest ev a făcut ca exegeza origeniană să fie preţuită (şi transmisă prin copiere) de posteritate. De altfel, influenţa interpretării origeniene la Hexateuh a fost decisivă pentru constituirea Europei medievale, ea educându-i, în virtutea poziţiei sale privilegiate, pe toţi exegeţii Evului Mediu. Destinul postum al lui Origen a făcut ca cea mai mare parte din opera sa să se păstreze în limba latină, ea influenţând esenţial constituirea hermeneuticii medievale apusene. Modernitatea, refuzând analogia şi alegoria, va avea dificultăţi în asimilarea hermeneuticii origeniene. Ultimul secol va aduce o resurgenţă a studiilor origeniene: numai bibliografia acestor studii acoperă, potrivit indexatorilor, peste 1.200 de pagini.

2. Stadiul actual al cercetarii

Pentru ca analiza corpusului origenian la Hexateuh să fie posibilă, este necesară mai întâi o ediţie a acestuia: la nivel mondial, exegeza origeniană la Hexateuh, deşi recunoscută unanim ca fundamentală pentru istoria teologiei creştine, a primit tratament critic diferit. Ediţii fiabile filologic prezintă doar omiliile origeniene, editate la începutul secolului trecut în colecţia Academiei din Berlin (Origenes Werke VI, Homilien zum Hexateuch, hg. W. A. Baehrens, GCS 29, Leipzig, 1920). Acestea sunt singurele scrieri origeniene dedicate Hexateuhului care au primit traducere integrală in limbi vernaculare (franceză, engleză, italiană, spaniolă). Comentariile origeniene, care s-au păstrat doar fragmentar, şi scoliile, dificil de detectat, nu au preocupat cercetarea filologică a ultimului secol. Astfel, ultimele ediţii ale acestora aparţin colecţiei Migne, fiind editate la jumătatea secolului al XIX-lea. În plus (şi oarecum previzibil), aceste texte nu au fost traduse în vreo limba modernă. În consecinţă, nu există, în ultimii 150 de ani, o ediţie care să cuprindă exegeza origeniană la Hexateuh, în tripla sa înfăţişare: comentarii, omilii şi scolii. Prin urmare, lectura exegezei origeniene este tributară editării defectuoase a acesteia, iar cercetarea recentă, filosofică sau teologică, produce rezultate parţiale, determinate de chiar stadiul editării operei origeniene.

3. Importanţa conţinutului ştiinţific al proiectului de cercetare

Echipa de cercetare îşi propune să încheie prima editare completă, în ultimii 150 de ani, a exegezei origeniene la Hexateuh, adunând toate textele relevante păstrate în greacă şi latină şi utilizând cele mai bune ediţii critice disponibile (primele trei volume din această serie au apărut în 2006, fiind realizate de către directorul acestui proiect, Adrian Muraru, ramânând ca sarcină a acestui proiect realizarea şi editarea ultimelor trei volume ale seriei). Ediţiile se vor sprijini, astfel, pe seria Academiei din Berlin, în cazul omiliilor, pe ediţia Migne, în cazul comentariilor şi al scoliilor, dar şi pe editări parţiale, acolo unde ele există, în cazul scoliilor şi al comentariilor. Totodată, textele selecţionate vor ţine cont de emendaţiile critice aduse de bibliografia origeniană în ultimul secol. Textele originale vor fi însoţite de traduceri în limba română, obţinându-se astfel prima traducere integrală, într-o limbă modernă, a corpusului origenian la Hexateuh. Textele originale şi traducerile vor fi editate în format bilingv, primind comentariile şi notele explicative necesare.

Pe temeiul acestei noi ediţii, echipa de cercetare va oferi o nouă lectură a exegezei origeniene aplicate Hexateuhului. Participanţii la proiect vor privi exegeza origeniană în complexitatea sa, încercând să surprindă contextul acesteia, premisele filosofice şi culturale ale textelor, dar şi receptarea lor. Vor interesa, astfel, geneza exegezei origeniene în mediul filosofic alexandrin, tehnicile interpretative antice integrate proiectului origenian, legăturile decelabile între efortul exegetic plotinian (Enneade) şi practica interpretativă origeniană (Plotin si Origen au urmat prelegerile lui Ammonius Sakkas, considerat de unii cercetători drept generator al neoplatonismului). Relevantă va fi detectarea practicilor interpretative origeniene, în context filosofic şi filologic alexandrin, dar şi descendenţa acestora, în mediul filosofic şi teologic al secolelor proxime; influenţa asupra istoriei teologiei creştine, în explicitarea dogmei, dar şi în practica exegetică sunt alte mize importante ale proiectului de cercetare.

O temă necesară a proiectului de cercetare este relevarea tipului occidental de lectură a lui Origen, în privinţa exegezei la Hexateuh, inevitabil influenţat de translarea textelor din greacă în latină. Descendenţa origeniană a exegezei la Hexateuh va fi studiată şi în contextul cenzurii aplicate autorului acestuia prin condamnarea ecleziastică, Origen devenind, după observaţia lui Hans Urs von Balthasar, cel mai citat autor, dar şi cel mai evitat nume în scrierile medievale. Influenţa practicii interpretative origeniene în Evul Mediu va fi un alt pol de interes al cercetării: tipul de selecţie a surselor, determinarea omiletică a figurii lui Origen, în lipsa unor traduceri a comentariilor sau scoliilor sale, asumarea acestuia în concurenţă cu alte modele hermeneutice, canonice. În fine, refluxul modern, prin respingerea analogiei şi a alegoriei, va interesa ca element de constituire a înseşi modernităţii. Încercările făcute în secolul al XX-lea, de reabilitare a tipului origenian de exegeză, vor fi studiate în context filosofic şi cultural, observându-se strategiile de recuperare ce s-au constituit ca replică la dilemele modernităţii.

Întregul proiect este planificat a se desfăşura pe durata a trei ani (2009-2011).

II Relevanţa conţinutului ştiinţific: elemente de noutate

Alcătuirea ediţiei exegezei origeniene la Hexateuh (comentarii, omilii şi scolii), traducerea şi editarea adnotată a acesteia, precum şi analiza, din perspectivă filosofică, a operei interpretative origeniene reprezintă un proiect cultural cu dimensiuni multiple care implică elemente de noutate pe plan internaţional:

 • alcătuirea, pentru întâia oară după 150 de ani, a unei ediţii integrale a exegezei origeniene la Hexateuh, la un nivel editorial potrivit cercetării contemporane;
 • realizarea, pentru întâia oară, a traducerii integrale într-o limbă modernă a exegezei origeniene la Hexateuh;
 • în circumstanţele oferite de cele amintite la punctele 1 şi 2, proiectul de cercetare poate oferi o nouă perspectivă asupra efortului exegetic origenian, observat în complexitatea formelor sale, în interdependenţele sale, propunând, prin intermediul cercetătorilor implicaţi, o perspectivă holistică asupra demersului interpretativ origenian.

Acestor elemente de noutate pe plan internaţional li se adaugă elementele de noutate şi relevanţă pe plan naţional, în contextul culturii române:

 • proiectul îşi propune prima redare sistematică, în cultura română, a unui corpus interpretativ produs de Antichitate. Odată demarat, acest proiect poate constitui premisa unei integrale exegetice origeniene, fundamentală pentru înţelegerea Antichităţii Târzii şi a Evului Mediu european;
 • echipa de cercetare, prin componenţa sa, va aşeza laolaltă abilităţi şi capacităţi diferite (filosofi, teologi, filologi, editori), într-o încercare de a constitui, în cultura filosofică românească, un model de cercetare interdisciplinară a surselor gândirii europene;
 • echipa de cercetare, interdisciplinară (filosofi, teologi, filologi), îşi propune să ofere o nouă lectură a exegezei origeniene la Hexateuh, asumându-şi examinarea critică a metodelor de traducere consacrate, precum şi interogarea limitelor lexicului filosofic românesc, mai puin atent la distincţiile semantice ale termenilor tehnici cuprinşi în sursele filosofice antice şi medievale;
 • prin nuanţarea şi diversificarea lexicului filosofic românesc, cercetarea va propune o nouă bază lexicală pentru traducerile din filosofia antică şi medievală, rafinată prin exerciţiul confruntării cu textele origeniene. Efortul este esenţial, de vreme ce vocabularul românesc al filosofiei antice şi medievale a fost construit adesea ca ecou la traducerile germane şi franceze ale operelor antice si medievale, fără a utiliza disponibilitatea limbii române contemporane în întâlnirea cu textele vechi;
 • un profit filologic va produce şi studierea, din punct de vedere morfologic şi sintactic, a elinei alexandrine practicate de Origen, dar şi a latinei post-clasice evidente în traducerile origeniene practicate în secolele al IV-lea si al V-lea. Remarcarea particularităţilor morfologice şi sintactice ale scrierilor origeniene va fi un alt punct important al agendei echipei de cercetători;
 • prin reconfigurarea bazei lexicale utile în traducerea textelor interpretative antice şi medievale, cercetarea va oferi explicitarea unor concepte fundamentale ale filosofiei şi teologiei, utilă culturii române;
 • ca o consecinţă a acestei explicitări, echipa de cercetare va putea oferi primul comentariu al exegezei origeniene la Hexateuh realizat in filosofia românească, încercând să explice premisele filosofice, teologice şi filologice ale actului hermeneutic exemplar al lui Origen, doctrinele filosofice transmise de Origen şi neatestate de alte surse antice, dar şi metamofozele hermeneuticii acestuia în Evul Mediu grec si latin, precum şi în atitudinea modernităţii faţă de ea;
 • generic, această explicitare poate oferi prilejul potenţării problematizării filosofice în limba română, prin asumarea experienţei filosofice şi culturale decelabile în opera lui Origen;
 • la nivelul comunităţii filosofice româneşti, premisele şi mizele exegezei origeniene pot oferi un model de apropriere a problematicii filosofice, hermeneutice în contextul determinat al culturii române;
 • observarea avatarurilor exegezei origeniene la Hexateuh va putea aproxima un mod de manifestare a tradiţiei filosofice pe durate lungi, demers util în contextul filosofiei româneşti.

Utilitatea cercetării este decelabilă şi la nivelul publicului general, el urmând să dispună, la sfârşitul celor trei ani de cercetare, de un instrument de lucru realizat ştiinţific (corpusul bilingv al exegezei origeniene la Hexateuh), precum şi de un comentariu competent al acestuia.

Obiective

Proiectul are mai multe obiective, care ar putea fi inventariate atât cronologic (în determinarea dată de gradul de realizare a proiectului), cât şi după domeniile implicate în realizarea lui (proiectul este interdisciplinar) şi după tipul de public avizat de cercetare.

Astfel, parcurgerea propriu-zisă a etapelor prevăzute în acest proiect de cercetare va prilejui atingerea a trei obiective: filosofic, filologic, teologic.

 • Obiectivul filosofic subsumează: a) realizarea primului corpus interpretativ integral al unui hermeneut al Antichităţii târzii europene, cel al lui Origen la Hexateuh, în literatura de specialitate modernă; b) alcătuirea primului comentariu filosofic bazat pe o ediţie exhaustivă a scrierilor menţionate, în context interdisciplinar; c) recuperarea doctrinelor filosofice antice, altfel neatestate, menţionate în scrierile origeniene; d) interogarea limitelor lexicului filosofic românesc, din perspectiva traducerii comentate a scrierilor menţionate, e) estimarea condiţiilor de posibilitate a existenţei unei tematici filosofice în diacronia filosofică, în urmarea observării temelor origeniene;
 • Obiectivul filologic subsumează: a) realizarea, în premieră pentru ultimul secol şi jumătate, a corpusului origenian complet al exegezei origeniene la Hexateuh, ce adună toate textele latine şi greceşti păstrate evidente în ediţii critice contemporane; b) examinarea metodelor şi tehnicilor curente de traducere ale textelor greceşti şi latine post-clasice, precum şi propunerea unei baze lexicale comprehensive pentru redarea conceptelor fundamentale ale interpretării origeniene; c) realizarea, în premieră pe plan internaţional, a traducerii integrale a interpretării origeniene la Hexateuh; d) studierea, din punct de vedere morfologic şi sintactic, a elinei alexandrine practicate de Origen, dar şi a latinei post-clasice evidente în traducerile origeniene practicate în secolele al IV-lea şi al V-lea;
 • Obiectivul teologic subsumează: a) clarificarea conceptelor fundamentale ale hermeneuticii origeniene, precum şi echivalarea fidelă a acestora în limba română; b) discutarea raportului dintre principiile interpretative origeniene şi practica exegetică evidentă în scrierile dedicate Hexateuhului; c) observarea destinului principiilor origeniene de exegeză, atât ân teologia răsăriteană, cât şi în cea apuseană; d) reacţia teologiei protestante la primatul alegoric origenian; e) abordarea teologică recentă a exegezei origeniene la Hexateuh, din perpectiva recuperării tradiţiei vetero-testamentare.

Pe lângă aceste scopuri, definite în urmarea domeniilor implicate în realizarea lui, mai există un scop subsumat cercetării, scopul formativ. Acesta va fi atins îndeosebi prin participarea tinerilor cercetători la realizarea proiectului: experienţa acumulată ca membri ai proiectului va fi utilă în conturarea profilului lor de specialişti în istoria filosofiei, istoria hermeneuticii, istoria teologiei.

Realizarea acestor obiective, dispuse după domeniile implicate, este concomitentă realizării altui obiectiv, cel strategic. Obiectivul strategic vizează exersarea interdisciplinarităţii (participanţii la proiectul de cercetare sunt filosofi, filologi, teologi, unii dintre ei cu dublă competenţă), dar şi valorificarea experienţei de colaborare, interdisciplinară, în cadrul acestui proiect. Astfel, grupul îşi propune să constituie nucleul unui centru interdisciplinar de cercetare a Antichităţii Târzii, centru care să îşi asume cercetarea acestei tematici din perspectivă interdisciplinară. Colaborarea cu alte centre universitare din România, vizibilă în lista participanţilor la acest proiect, este parte a acestui obiectiv strategic, de constituire a unei echipe de cercetare dedicate Antichităţii Târzii. Argument pentru aceasta este şi cercetarea în domeniu a componenţilor echipei de cercetare, evidentă în CV-urile participanţilor la proiect.

Obiectivul strategic, care îşi ia condiţiile de posibilitate din realizarea acestui proiect de cercetare, dar îşi propune şi transcenderea lui, face trecerea către alte două obiective ale proiectului de cercetare, obiective ce vor fi atinse odată cu editarea volumelor bilingve ale exegezei origeniene la Hexateuh şi cu publicarea unui volum de studii şi comentarii aplicate acestei exegeze, editat la Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. Aceste două obiective ţin de receptarea acesteia de către publicul specializat, pe de o parte, şi de publicul general, pe de altă parte. Astfel, cercetarea îşi va atinge, pe de o parte, obiectivul didactic şi academic prin introducerea în circuitul academic a exegezei origeniene la Hexateuh şi a unui volum de studii dedicat acesteia. Publicul interesat, studenţii şi profesorii dedicaţi cercetării istoriei filosofiei, neoplatonismului, istoriei hermeneuticii, istoriei dogmelor, filologiei clasice vor deţine material de referinţă pentru aria lor de interes. Ediţiile exegetice origeniene vor fi bilingve şi adnotate, corespunzând exigenţelor ştiinţifice contemporane. De aici şi importanţa internaţională a ediţiei bilingve a exegezei origeniene la Hexateuh, prima ediţie exhaustivă realizată în ultimii 150 de ani: cele trei volume vor apărea în colecţia Tradiţia creştină a Editurii Polirom, încadrându-se ca tematică şi ţinută volumelor deja apărute în această serie. Volumul de studii aplicate acestei exegeze vor profita tocmai de existenţa unei ediţii origeniene exhaustive, care va aduna, pentru întâia oară în ultimul secol şi jumătate, tot materialul origenian relevant, într-o traducere exactă şi adnotată exhaustiv. Pentru o mai bună vizibilitate internaţională, echipa de cercetare îşi va publica rezultatele cercetării şi într-un număr special dedicat lui Origen al revistei anuale Chora, revue des etudes anciennes et medievales, revistă editată de Centrul de Filozofie Antică si Medievală al UBB Cluj în colaborare cu CNRS, Paris. De asemenea trebuie amintit aici şi colocviul internaţional Origen, care va disemina rezultatele cercetării în comunitatea ştiinţifică.

Din perspectivă generală, cercetarea îşi va atinge şi obiectivul public, oferind tuturor celor interesati prima serie completă a unui exeget antic, în speţă exegeza origeniană la Hexateuh, într-o ţinută riguroasă (volume bilingve, adnotate), dar şi studii aplicate acestei exegeze, realizate de specialiştii ce alcătuiesc echipa de cercetare. Profitul comunitar, public, trece dincolo de inventarierea unor volume în biblioteca generală, de referenţialul cultural ce devine bun al comunităţii naţionale: posibilitatea unui dialog argumentat despre temeiurile culturii noastre, despre relevanţa unui corpus exegetic antic, despre semnificaţia tradiţiei interpretative într-un spaţiu eminent tocmai prin rafinamentul hermeneutic este actualizată de realizarea acestui proiect de cercetare.

Participanţi

 • Adrian Muraru (director de proiect)
 • Anton Adămuţ
 • Alexander Baumgarten
 • Valeriu Gherghel
 • Alexandru Tofan
 • Marius Liviu Ciuraru

Suma totală solicitată prin proiectul de cercetare şi consfiinţită prin contractul de cercetare încheiat în ianuarie 2009 este 913493 RON. Această sumă era gândită pentru a acoperi toate activităţile amintite anterior, pentru a obţine rezultatele ştiinţifice menţionate (trei volume bilingve, 4 articole BDI, studii şi articole în alte reviste de specialitate şi de cultură, alcătuirea volumelor de studii, organizarea unui colocviu internaţional etc.).

2009

Regretabil, finanţatorul proiectului de cercetare, CNCSIS, este nevoit să reducă suma destinată proiectului de cercetare. Aşa încât, prin acte adiţionale încheiate după semnarea contractului de cercetare, colectivul de cercetare a primit doar 26,26% din suma contractată pentru 2009 (84810,55 RON). Aceasta a dus la restructurarea radicală a activităţilor de cercetare şi, în consecinţă, a rezultatelor livrate în 2009. S-a renunţat la publicarea unui volum bilingv, activitatea de cercetare concretizându-se prin studii şi articole publicate în reviste de specialitate şi de cultură generală, în scopul popularizării proiectului de cercetare. De menţionat că, în condiţii vitrege de finanţare, s-au publicat 2 articole BDI (în baza de date ERIH), îndeplinindu-se astfel jumătate din obligaţia asumată prin contractul de cercetare, în privinţa criteriilor de performanţă.

2010

În 2010, prin alte adiţionale, valoarea totală a contractului de cercetare s-a înjumătăţit (suma prevăzută este de 486642 RON), iar valoarea corespunzătoare anului 2010 s-a diminuat considerabil, fiind de 20% din cea prevăzută în actele adiţionale ale anului 2009 (mai exact 115000 RON). Suplimentar, finanţatorul a impus publicarea unui articol ISI pentru anul 2010, deşi aceasta nu era prevăzută pentru acest an.

Circumstanţele au obligat la reconfigurarea radicală a activităţilor de cercetare (finanţare drastic diminuată, introducerea de noi cerinţe, nenegociate, de către finanţator). Prin urmare, rezultatele prevăzute, pentru 2010, în actele adiţionale la contractul de cercetare prevăd un articol ISI, un articol BDI, studii şi articole publicate în reviste de specialitate şi de cultură generală, precum şi popularizarea proiectului de cercetare (inclusiv cu ajutorul paginii de internet dedicate acestuia).